معاملات بازرگانی توسط نماینده تجاری برای اصیل انجام می شود که این معاملات بر اساس عقد و یا قرار دادی می باشد،که پیش تر میان طرفین صورت گرفته است و مطابق با آن هر کدام از طرفین تعهداتی نسبت به طرف دیگر بر عهده گرفته است که در صورت نقض مفاد آن و یا شرو
قبل از تصویب قانون مدنی،عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است از این رو افراد, قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی کرد ضمن یکی از ا
مهدی پور پیر علی,عضو سازمان بسیج حقوقدانان اصفهان
افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد.
مهرداد اطهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. »
چک به عنوان یک سند تجاری و جایگزین پول نقد در دست مردم اهمیت خاصی نزد قانون گزاردارد تا جایی که سه طریق جهت پیگیری برای چک های وصول نشده در نظر گرفته است.
واکاوی فرهنگ وکالت در ایران
اهمیت و چگونگی وضعیت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، با رجوع به آمار فزاینده منتشره نسبت به پرونده‌های وارده به محاکم قضایی قابل احراز است.
مهرداد اطهری و ابراهیم صداقتی کارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دو جرم رشا و ارتشا از قدیمی ترین جرایم تاریخی کیفری بشر است سابقه تاریخی این دو جرم به زمانی باز می گردد که بشر احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه بشری، انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را
خانواده مزیت رقابتی انقلاب اسلامی در برابر اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق است و اینکه مقام معظم رهبری هوشمندانه در شانزده ماده زن و مرد را در ظرف خانواده نشانده و بر نقش‌های خانوادگی تأکید کرده‌اند، ناشی از همین توجه است.
منیره خدادادپور دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه اصفهان و پیام نور
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. با این حال در شرایطی ممکن است نهاد خانواده دچار تعارضات و اختلافاتی از جمله بین زوجین گردد.

صفحات