برای پیشگیری از تکرار حقوق های نجومی و غیرمتعارف، کدام راه مؤثرتر است؟

۱- افزايش مجازات خاطیان
۳۱% (۴ نظرسنجی)
۲- شفاف شدن دریافتی مدیران
۶۹% (۹ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۳