درباره ما

نشانی سازمان بسیج حقوق دانان:اصفهان  خیابان شهدای صفه ،سپاه صاحب الزمان (عج) شماره تماس:۳۶۱۲۳۹۷۳-۰۳۱

نشانی کانون شهید قدوسی:اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری  طبقه سوم اتاق ۳۰۹ شماره تماس:۳۶۶۱۲۰۲۲-۰۳۱ داخلی۱۳۷۹

نشانی کانون شهیدبهشتی:اصفهان خیابان شمس آبادی ناحیه بسیج سابق طبقه دوم شماره تماس ۳۶۱۲۵۹۵۵-۰۳۱