پرداخت دیه در صورت عدم تعیین مرتکب در فقه و حقوق ایران

این کتاب دربردارنده سه فصل با عناوین: فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی نظری؛ فصل دوم: نحوه‌ی تعیین مسؤول پرداخت دیه در فقه و حقوق فرانسه؛ و فصل سوم: نحوه‌ی تعیین مسؤول پرداخت دیه در مقررات کیفری ایران.

فصل اول که مشتمل بر دو مبحث است به کلیات، مفاهیم و مبانی نظری پرداخته است. در مبحث اول تعاریف و مفاهیم را در سه گفتار مفهوم و ماهیت دیه، مفهوم و ماهیت قصاص و مفهوم شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره بررسی‌شده است. در مبحث دوم موضوع را از دیدگاه قواعد فقه و علم اصول بررسی می‌کند و در دو مبحث به حل مسأله از دیدگاه قواعد فقه و اصولیین می‌پردازد.

در فصل دوم به بیان نحوه‌ی تعیین مسؤول پرداخت دیه در فقه و حقوق فرانسه پرداخته‌شده و شامل دو مبحث است. مبحث اول مربوط به مواردی است که متهمین نامحدود باشند و آن را در دو گفتار روایات، اجماع بررسی می‌کند. مبحث دوم مربوط به مواردی است که متهمین محدود باشند. این مبحث به گفتارهای: قرعه، بیت‌المال، تنصیف دیه و حقوق فرانسه تقسیم‌شده است.

فصل سوم راجع به نحوه‌ی تعیین مسؤول پرداخت دیه در مقررات کیفری ایران بوده و شامل دو مبحث است. مبحث اول به بیان پیشینه می‌پردازد و شامل گفتارهای مقررات کیفری و رویه قضایی است؛ مبحث دوم: عدم تعیین قاتل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را مطرح می‌کند. این مبحث دارای دو گفتار است. در گفتار اول تأثیر عدم تعیین قاتل در مجازات قتل عمد را بررسی می‌کند و گفتار دوم به نحوه‌ی تعیین مسؤول پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اختصاص دارد. نگارنده در پایان هر فصل خلاصه بحث را برای مرور کلی خوانندگان قرار داده است.

دسته بندی محصول: