محصولات
عنوان :
فقه جزایی- مبانی تکمله المنهاج (حدود و تعزیرات)
نویسنده :
مرتضی طبیبی و مهرداد اطهری
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
پرداخت دیه در صورت عدم تعیین مرتکب در فقه و حقوق ایران
نویسنده :
پیمان نوروزی و ابراهیم عبودی
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
حقوق کیفری میراث فرهنگی
نویسنده :
پیمان نوروزی و ابراهیم عبودی
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
بررسی تعهدات و مسئولیت های کارگزاران بورس در حقوق ایران
نویسنده :
علیرضا امامی
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
تشکیلات و بایسته های حقوق داخلی و بین المللی سازمان های مردم نهاد
نویسنده :
اسماعیل آجرلو و مصطفی منصوریان
سال چاپ یا تولید :
1395